REGULAMIN

 1. Definicje pojęć

  1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu pieniadze-w-polsce.pl.
  2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej pieniadze-w-polsce.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści.
  3. Poprzez fakt korzystania z serwisu pieniadze-w-polsce.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Definicje

  1. Serwis – serwis dostępny w domenie internetowej pieniadze-w-polsce.pl, którego operatorem jest pieniadze-w-polsce, służący w szczególności prezentacji oferowanych Usług. Serwis jest własnością firmy:
   Direct Group S.A.
   Salduba Building, Third Floor
   53rd East Street, Marbella
   Panama City
   Republic of Panama
   Nr rejestrowy spółki to 753118.
  2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać i zaciągać zobowiązania.
  3. Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez pieniadze-w-polsce usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikom zasobów Serwisu (tj. wyłącznie informacji) w postaci prezentacji lub baz danych.
 3. Ogólne warunki korzystania z serwisu

  1. pieniadze-w-polsce nie prowadzi sprzedaży oraz nie jest stroną transakcji zawieranych za pomocą serwisu. Wszelkie dane zamieszczone w Serwisie mają charakter informacyjny oraz reklamowy.
  2. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym Serwisie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie Użytkownik Serwisu.
  3. W przypadku gdy na stronie Serwisu zostaną umieszczone przykładowe wyniki inwestycji, Użytkownik nie powinien traktować tego jako udzielenia informacji dotyczących inwestowania albo jako rekomendacji inwestycyjnej lub gwarancji osiągnięcia takich samym wyników w przyszłości.
  4. Wykresy i diagramy przedstawione w Serwisie mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą.
  5. pieniadze-w-polsce dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności.
  6. pieniadze-w-polsce nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych w treści zamieszczonych w niniejszym Serwisie informacji.
  7. Użytkownik może skorzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową.
 4. Rejestracja

  1. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest bezpłatna.
  2. Rejestracja Użytkownika następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie za pomocą Serwisu pieniadze-w-polsce, formularza rejestracyjnego.
  3. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane.
  4. Podanie wszystkich danych zamieszczonych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do późniejszego świadczenia Usług.
  5. Przesłanie pieniadze-w-polsce wypełnionego formularza rejestracyjnego traktuje się jako zaakceptowanie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Komunikacja

  1. Po dokonaniu rejestracji, dane Użytkownika będą przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
  2. Doradca, który otrzymał dane Użytkownika może podjąć próbę kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem, w celu doprecyzowania informacji znajdujących się na stronie Serwisu oraz udzielenia informacji na temat opłat, prowizji i innych kosztów związanych z uczestnictwem w inwestycji.
  3. W razie pytań dotyczących prezentowanych Usług, Użytkownik może skontaktować się z Serwisem za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego na stronie Serwisu.
 6. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, jest pieniadze-w-polsce.pl
  2. pieniadze-w-polsce przykłada szczególną uwagę do ochrony danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe Użytkownika są chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 7. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia w Serwisie.
  2. W każdym czasie treść i wygląd Serwisu oraz treść niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
  3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną opublikowane w Serwisie.
  4. Dalsze korzystanie z Serwisu po ogłoszeniu nowego Regulaminu uważa się za wyrażenie zgody na dokonane zmiany.
  5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
  6. Wszelkie spory będą w pierwszej kolejności rozstrzygane w drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
  7. W przypadku niemożliwości osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, sądem właściwym będzie Sąd dla siedziby pozwanego.